top of page

מושגים בדיני עבודה בישראל

מאת עו"ד אברהם רבינוביץ


דיני עבודה בישראל הם גוף משפטי מורכב ודינמי, המגדיר את הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים. תחום זה נוגע לכל היבט של יחסי העבודה, החל מקבלת עובדים ועד לפיטורים, תוך התייחסות לנושאים כמו שכר, תנאי עבודה, בטיחות, זכויות סוציאליות ועוד.


מקורות דיני העבודה


דיני עבודה בישראל נגזרים ממקורות שונים:


 • חקיקה: חוקים ראשיים כמו חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק פיצויי פיטורים, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית ועוד.

 • פסיקה: פסקי דין של בית הדין לעבודה, המהווים הלכה מחייבת.

 • הסכמים קיבוציים: הסכמים שנחתמים בין ארגוני עובדים לבין מעסיקים או ארגוני מעסיקים.

 • צווי הרחבה: צווים שמוציא שר העבודה והרווחה, המרחיבים את תחולתם של הסכמים קיבוציים על כלל הענף.

זכויות עובדים בסיסיות


חוקי העבודה בישראל נועדו להגן על זכויותיהם הבסיסיות של עובדים, ביניהם:

 • שכר מינימום: לכל עובד זכות לקבל שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.

 • שעות עבודה: מספר שעות העבודה המרבי בשבוע נקבע בחוק, וכן זכויות לגבי שעות נוספות, הפסקות ומנוחה.

 • חופשות: עובדים זכאים לחופשות שונות, כמו חופשה שנתית, חופשת מחלה, חופשת לידה ועוד.

 • פיצויי פיטורים: עובדים שפוטרו זכאים לפיצויים, בהתאם לוותקם ותנאי עבודתם.

 • ביטוח לאומי: עובדים זכאים לזכויות ביטוח לאומי שונות, כמו דמי אבטלה, דמי מחלה, קצבת זקנה ועוד.

חובות מעסיקים


במקביל לזכויות עובדים, קיימות גם חובות המוטלות על מעסיקים, ביניהם:

 • תשלום שכר: תשלום שכר עבודה במועד ובסכום הנקוב בחוזה העבודה.

 • תנאי עבודה נאותים: מתן תנאי עבודה סבירים ובטוחים, הכוללים ציוד עבודה תקין, מקום עבודה ראוי ועוד.

 • שמירה על זכויות עובדים: הקפדה על זכויותיהם של עובדים, כגון תשלום שעות נוספות, מתן חופשות ועוד.

 • מניעת אפליה: הימנעות מאפליה בעבודה על רקע גיל, מין, דת, גזע, לאום ועוד.

בית הדין לעבודה


במקרים של סכסוך בין עובד למעסיק, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה. בית הדין הוא גוף שיפוטי ייחודי, המתמחה בתחום דיני עבודה וביטחון סוציאלי.


לסיכום


דיני עבודה בישראל הם תחום מורכב ורב-גוני, בעל השפעה רבה על חייו של כל עובד. היכרות עם הזכויות והחובות הבסיסיות בתחום זה חשובה הן לעובדים והן למעסיקים.


הערה חשובה: מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. בכל מקרה ספציפי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה.
Comments


bottom of page